favorite_border
مورد علاقه ها 0

هدف های تربیت تعاونی

                          هدف های تربیت تعاونی

هدف های کلی برنامه درسی ، اصول تدریس و روش های تدریس آموزش و محتوا می باشد .
هدف های کلی برنامه درسی بر حسب حیطه آنگاه اصول برنامه درسی بر روی هدف و محاسبه نیاز سنجی نیز اعمال شده است .

برنامه پیشنهادی در هر دوره تحصیلی به صورت داوطلبانه اجرا می شود، برنامه حضور رویکرد فعال تدوین شده و تاکید دارد که شرکت کنندگان در آن در هر دوره تحصیلی حداکثر فعالیت را در یادگیری برنامه داشته باشد.
ساختار و عناصر برنامه به گونه ای تدوین شده است که بخش های مختلف جامعه را در اجرای آن مشارکت حداکثر داشته است .
هدف های تربیت تعاونی قبل از هر چیز آمادگی برای زندگی مفید و ارزشمند می باشد . روش های برنامه به گونه ای تدوین شده که ارتباط در حداکثر امکان تحقق یابد
17
0
 
0