favorite_border
مورد علاقه ها 0

سازمان مرکزی تعاونی روستایی

                             سازمان مرکزی تعاونی روستایی
طرح ها و پروژه های عمرانی در زمینه های مختلف شروع می شود ویژگی های کمی و کیفی طرح های عمرانی آنچه مهم است مدت زمان اجرای این طرح ها می باشد .
سرپرستی و ارشاد شرکت های تعاونی به عهده سازمان مرکزی تعاونی روستایی می باشد. شرکت های تعاونی جهت تامین نیازهای خویش اقدام به تشکیل اتحادیه تعاونی می نماید. وظیفه این شرکت های تعاونی فراهم نمودن تمام نیازهای مالی و زراعی زارعان می باشد.
مهم ترین وظیفه این شرکت های تعاونی پرداخت وام های کشاورزی به زارعان می باشد کمااینکه وضعیت تعاونی های روستایی از خدمات وام ها استفاده می کنند .برنامه ریزی آموزشی نظام کشاورزی و زارعان در چارچوب اهداف و سیاست های خود نظام تعاون روستایی می باشد بر اساس اهداف و سیاست های نظام قدم بر می دارند

118
0
 
0