favorite_border
مورد علاقه ها 0

نظریه چرخه ی زندگی و ارتباط آن با مدیریت رفتار سازمانی

نظریه چرخه ی زندگی و ارتباط آن با مدیریت رفتار سازمانی

انگیزه های معطوف به هدف به رفتارها منتهی می شود. مثلا نظریه ایکس و نظریه ی وای مک گریگور و سیستم های مدیریت به آسانی با نظریه ی چرخه ی زندگی ترکیب می شوند و از ترکیب هر دو نظریه می توان به این نتیجه رسید که در حقیقت رشد در نظریه ی چرخه ی زندگی با پیوستار رشد یافتگی و رشد نیافتگی آگریس تطبیق می کند.

همساز کردن هدف ها و مقاصد همه افراد با هدف های سازمان یافته وظیفه ی ساده ای نیست پس برای سازمانی که در آن دستگاه مدیریت تشخیص می دهد که مشارکت جویی زیردستان در امور با شرایط و اوضاع آن سازمان متناسب است تطابق دارد .
پس می توان نتیجه گرفت مدیریت مبتنی بر هدف ها ممکن است در رسیدن به هدف و افزایش سطح تولید و بازده کاربرد منابع انسانی کمک به سزایی کند.

215
0
 
0