favorite_border
مورد علاقه ها 0

تاثیر مسایل اقتصادی بر عملکرد کارکنان

تاثیر مسایل اقتصادی بر عملکرد کارکنان


مسائل مالی یکی از بزرگترین مسائل استرس زا می باشدیکی از راه های افزایش روحیه کمک به آنها برای مدیریت این استرس می باشد .

در حقیقت بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر می گذارد و به موازات آن در زندگی شخصی آنها نیز تاثیر خواهد گذاشت. فراهم کردن امکانات آموزشی برای کارکنان باعث خواهد شد که آنها رضایت بخش تر و عملکرد شغلی شان بهتر شود .

در این صورت کارکنان بیشتر تمایل دارند مشغول به کار شوند و در شرکت بمانند و بهره وری و روحیه شان بیشتر خواهد شد و احساس خستگی و کسلی نخواهند داشت و از غیبتشان در شرکت کاسته خواهد شد. مسایل اقتصادی ابزار ارزشمندی برای استخدام و امتداد و ثبات کارکنان در شرکت خواهد بود چون در این صورت از استرس شخصیشان کاسته می شود.

182
0
 
0