favorite_border
مورد علاقه ها 0

قانون تعدد محصولات

قانون تعدد محصولات
اصرار شدیدی برای تعدد محصولات نام تجاری وجود دارد.
اگر هر گونه تخلفی از این قوانین مجازات داشت مسئولان تعداد بسیاری از شرکت های آمریکایی باید الان در زندان می بودند .قانونی که بیش از همه ی قوانین نام برده شده مورد تخلف قرار می گیرد تعدد محصولات است.
آنچه که بسیار آزاردهنده می باشد این است که این اشتباه مرتبا تکرار می شود بدون اینکه شرکت ها هیچ گونه تلاشی هوشیارانه برای عدم اجرای آن بکنند.زمانی یک شرکت بسیار بر روی یک محصول متمرکز است که بسیار هم سودآور است.همان شرکت روز بعد به تعدد محصولات روی می آورد و همان زمان است که سرمایه ی خود را از دست می دهد.وقتی شرکتی بسیار سریع و غیر قابل باور به موفقیت دست پیدا می کند برای تجارت های بعدی خود دانه می کارد.بازاریابی جنگ بین چگونه ادراک است نه جنگ تولیدات در ذهن مشتریان است.
به کارگیری نفوذ و تاثیر نام تجاری اولیه معمولا موثرتر از انتخاب یک نام تجاری جدید است.برای بسیاری از شرکت ها تعدد محصولات ساده ترین راه است.ارائه یک نام تجاری جدید نه فقط هزینه دارد.یک نام تجاری جدید برای دستیابی به موفقیت باید در زمینه ی خودش اولین باشد یا حداقل در رده ی دوم بعد از پیشتاز باشد. 

168
0
 
0