favorite_border
مورد علاقه ها 0

چگونگی حفظ و نگهداری مشتری در شرایط رکود بازار

حفظ و نگهداری مشتری در شرایط رکود بازار

 در شرایط رکود و رونق بازار، شرکت ها باید از مشتریانی کە با آن ها دارای روابط تجاری کوچک و بزرگ می باشند حفاظت و نگهداری نمایند. از دست دادن چیزی کە داریم بسیار رنج آورتر از چیزی است کە تاکنون آن را نداشته ایم.
دلیل مهم دیگر برای حفظ مشتریان فعلی این است کە با توجه به آمارهای جهانی احتمال آن کە مشتریان فعلی خرید خود را تکرار کنند ۲۵ برابر بیشتر از مشتریانی است کە تاکنون هیچ گونه خریدی از شما انجام نداده اند. در کل فروشنده باید بداند کە ایجاد ارتباط با مشتری فعلی بسیار آسانتر از سایرین است.
بنابراین لطفا سعی کنید جهت نگه داری مشتریان کنونی خود همه توان خود را به کار ببرید و هموااااااااااااااره با آن ها در ارتباط باشید که اولین نکته در افزایش درآمد شماست.

 انتخاب با شماست ..

191
0
 
0