مشاهده آنلاین تعداد مشاغل موجود درسایت ایران اصناف

در قسمت پایین گروه و زیرگروه واحد صنفی خود را انتخاب نمایید وتعداد وقیمت آن را مشاهده نمایید.

سپس بعد از مشاهده مبلغ،بعد از کلیک بر روی خرید آنلاین  مبلغ را وارد نمایید وپس از ثبت اطلاعات درخواستی خرید خود را ثبت نمایید.


در این قسمت گروه و زیرگروه واحد صنفی خود را انتخاب نمایید
گروه :