مورد علاقه ها 0
ویژه
قیمت 4,500,000ریال
فروشنده  اصناف ایران

عدد
  • بالای 70درصد : 1283 شماره
  • بالای 80درصد : 1347 شماره
  • بالای 99درصد : 112 شماره
  • بالای 75درصد : 3589 شماره
  • بالای 85درصد : 2023 شماره
بانک اطلاعات چوب ومصنوعات چوبی

نمونه اطلاعات ضمیمه می باشد وپس از پرداخت فایل اصلی قابل دانلود می باشد.

تعداد اطلاعات که با موبایل ومشخصات کامل ثبت گردیده 4769 ردیف میباشد
تعداد اطلاعات که فقط شماره ثابت ثبت گردیده است 9935 ردیف میباشد .
درمجموع تعداد کل اطلاعات 13930ردیف است،هزینه دریافتی فقط بابت شماره هایی که موبایل دارند میباشد وشماره های ثابت به صورت رایگان ارسال میگردد.
این اطلاعات شامل نام ونام خانوادگی
شماره موبایل
آدرس
استان وشهرستان
نام فروشگاه می باشد.
درصد صحت اطلاعات از 70درصد صحت تا 99درصد صحت میباشد.
درصد صحت بالای 99دردصد (اطلاعات مشاغلی که به صورت آنلاین در سایت ایران اصناف ثبت نام نموده اند
درصد صحت بالای 85 درصد (اطلاعات مشاغلی کهاز طریق اتاق اصناف در سال 1399 تهیه شده است )
درصد صحت بالای 80درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای94 تا96 بوده است
درصد صحت بالای 75درصد (اطلاعات مشاغلی که شماره ثابت آن ها ثبت گردیده و از طریق اتاق اصناف در سال1399تهیه شده است )
درصد صحت بالای 70درصد (اطلاعات مشاغلی که ورود اطلاعات آن ها بین سالهای 90 تا 94 بوده است )
درصد صحت
بالای 70درصد
1283 شماره
بالای 80درصد
1347 شماره
بالای 99درصد
112 شماره
بالای 75درصد
3589 شماره
بالای 85درصد
2023 شماره
هدیه(قدیمی)
6346 شماره
تعداد کل
14704 شماره